Người Kitô Giáo được kêu gọi hành động:

  • Thuốc chính ngừa Covid-19 là an toàn, hiệu quả và miễn phí.
  • Giáo Hội chấp thuận việc sử dụng tất cả các loại thuốc chính ngừa hiện đang có.
  • Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ bản thân và những người khác.
Menu